FAQ - Kartenausschnitt

Aus FjwMap
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zurück: FAQ

Beschreibung fehlt

Stichworte

  • maßstabsgerechten Kartenausschnitt (z.B. 1:7500)
  • Blattgrößen (DIN A5, DIN A4, DIN A3) anferigen
  • Karte freistellen